OWZ

 1. Postanowienia ogólne.

  1.1. Przedstawione poniżej ogólne warunki zakupu (dalej „OWZ”) mają zastosowanie do zamówień składanych przez spółkę Suret Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, KRS: 0000008931 („Zamawiający”) i stanowią integralną część wszystkich zamówień składanych przez Zamawiającego lub umów przez niego zawieranych na dostawę lub zakup surowców, towarów oraz usług od dostawcy na rzecz Zamawiającego (dalej: „Dostawca”).

  1.2. Definicje:

  a) „OWZ” – niniejsze ogólne warunku zakupu,
  b) „Zamówienie” – zamówienie złożone przez Zamawiającego u Dostawcy na zakup Towaru lub zlecenie świadczenia Usług
  c) „Umowa” – pisemna umowa i/lub Zamówienie na zakup Towarów lub Usług przez Zamawiającego od Dostawcy wraz z załącznikami oraz OWZ, w tym wszelkie inne dokumenty przedłożone przez Klienta i stanowiące jej część, takie jak między innymi wszelkie specyfikacje;
  d) „Towar” – dobra materialne (w tym konieczne wyposażenie, materiały dodatkowe, dokumentacja i inne), których sprzedaż i dostarczenie stanowią przedmiot Umowy,
  e) „Usługi” – oznaczają wszelkiego rodzaju usługi świadczone na rzecz Zamawiającego w wyniku realizacji złożonych przez Zamawiającego Zamówień.

 2. Obowiązujące uregulowania.

  2.1. OWZ mają zastosowanie, o ile w Zamówieniu lub Umowie nie postanowiono inaczej. Postanowienia odmienne od warunków OWZ, w szczególności zawarte w warunkach sprzedaży Dostawcy, są dla Zamawiającego wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez niego pisemnie wprost potwierdzone. Dostawca wyraża zgodę na pierwszeństwo stosowania zapisów niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu w stosunku do własnych ogólnych warunków umów, wzorów umów, regulaminów, instrukcji oraz innych aktów normatywnych u niego obowiązujących. Wzorców umów Dostawcy nie stosuje się również wówczas, gdy Zamawiający nie zgłosił wyraźnego sprzeciwu do ich stosowania.

  2.2. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć i przenieść na Zamawiającego własność Towaru lub wykonać na rzecz Zamawiającego Usługi zgodnie z Zamówieniem i niniejszymi OWZ.

  2.3. Wszelkie porozumienia zawarte przez Zamawiającego i Dostawcę w celu realizacji Umowy wymagają dla swojej ważności formy co najmniej dokumentowej (w tym elektronicznej).

  2.4. Odstąpienie przez Zamawiającego od stosowania określonych postanowień niniejszych OWZ jest wiążące wyłącznie w stosunku do konkretnego Zamówienia i nie może być traktowane przez Dostawcę jako obowiązujące przy realizacji innych zamówień.

 3. Zamówienie / Potwierdzenie zamówienia.

  3.1. Zamówienia, potwierdzenie Zamówienia lub zmiany w Zamówieniu, wymagają dla swojej ważności formy dokumentowej, w tym elektronicznej.

  3.2. Dostawca zobowiązany jest do potwierdzenia Zamówienia, w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany na Zamówieniu. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oznacza przyjęcie niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu. Brak pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia Zamówienia w podanym wyżej terminie, traktowane będzie przez Zamawiającego jako milczące przyjęcie przez Dostawcę Zamówienia do realizacji na warunkach w Zamówieniu określonych i zgodnych z OWZ. Ponadto przystąpienie przez Dostawcę do wykonania Zamówienia rozumie się również jako przyjęcie Zamówienia do realizacji. Jeżeli z przyczyn technologicznych zaplanowanie przez Dostawcę produkcji zamówionego Towaru lub wykonania Usług przekroczy termin wskazany w Zamówieniu lub Umowie, Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wydłużonym terminie do potwierdzenia Zamówienia i jego przyczynach. Wydłużony termin nie powinien przekraczać 7 dni roboczych.

  3.3. Jeżeli Zamówienie zostało przyjęte przed Dostawcę z zastrzeżeniem zmian bądź uzupełnień, a takie zastrzeżenia zgodnie z treścią Zamówienia nie były dopuszczalne, Zamówienie uważa się za nieprzyjęte.

  3.4. Potwierdzenie Zamówienia wymaga potwierdzenia: terminu dostawy do Zamawiającego, ceny, po której zamówienie zostanie zrealizowane, ilości, warunków dostawy Towarów lub wykonania Usług według aktualnie obowiązujących „Incoterms”, terminu płatności.

  3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo własności i prawo autorskie do rysunków, ilustracji, obliczeń i innych dokumentów przekazanych Dostawcy; dokumenty te nie mogą być udostępnione osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego. Mogą one być użyte wyłącznie do produkcji będącej przedmiotem Zamówienia. Po realizacji Zamówienia dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie udostępnione w formie elektronicznej, Dostawca jest zobowiązany do trwałego usunięcia tych dokumentów z wszelkich nośników elektronicznych oraz papierowych, w tym w szczególności zniszczenia wszelkich wydruków i kopii. Dokumenty przekazane w formie tradycyjnej, muszą być zwrócone niezwłocznie i bez dodatkowego wezwania. Dostawca zobowiązuje się do przechowywania tychże dokumentów te z zachowaniem tajności i niedostępności dla osób trzecich.

 4. Termin dostawy.

  4.1. Podany w Zamówieniu i potwierdzony przez Dostawcę termin dostawy jest wiążący i musi być dotrzymany. Termin ten może być przedłużony wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. Rozstrzygającym kryterium dla dotrzymania terminu dostawy jest dotarcie Towaru do działu zajmującego się przyjęciem towaru u Zamawiającego. Jeśli dostawa organizowana jest przez Dostawcę, do jego obowiązku należy upewnienie się, iż Towar zostanie dostarczony we właściwym terminie, biorąc pod uwagę zwykle wymagany czas na załadunek i przewóz.4.2. Usługi będą świadczone w terminie i w miejscu określonym w Umowie (w tym w Zamówieniu), a jeżeli miejsce takie nie zostało określone, w miejscu prowadzenia działalności przez Zamawiającego.

  4.3. W przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostawy, Dostawca ma obowiązek niezwłocznie podać pisemnie przewidywany okres opóźnienia i przyczyny jego powstania oraz nowy termin dostawy. Brak wymienionych wyżej informacji lub dostarczanie informacji, z której wynika, iż dostawa nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie, może być podstawą odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. Jeśli Zamawiający zaakceptuje termin podany przez Dostawcę bądź wyznaczy inny termin, wówczas Dostawca winien dokonać dostawy zgodnie z nowymi ustaleniami.

  4.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Zamówienia (w tym jego opóźnienia) na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania Zamówienia.

  4.5. Przyjęcie spóźnionej dostawy nie oznacza rezygnacji ze wspomnianych roszczeń odszkodowawczych.

  4.6. Zamawiający, ponad inne ustalenia OWZ oraz przepisy prawa, może odstąpić od Zamówienia także w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o opóźnieniu Dostawcy z dostawą całości bądź części Towaru lub wykonania Usług ponad termin wskazany w Zamówieniu.

  4.7. Ponadto, jeżeli dostarczone Zamawiającemu Towary lub wykonane Usługi nie są zgodne z Umową lub w inny sposób naruszają warunki Umowy, wtedy bez ograniczenia innych praw lub środków ochrony prawnej, do jakich Zamawiający może być uprawniony, Zamawiający może odmówić przyjęcia Towarów lub Usług i żądać odpowiednio ich wymiany, ponownej realizacji albo zwrotu wszelkich płatności dokonanych przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy w związku z takimi Towarami lub Usługami. W takim przypadku Zamawiający może według swojego wyboru złożyć oświadczenie o odstąpieniu od całości Zamówienia bądź o odstąpieniu od Zamówienia w części obejmującej Towar lub Usługi wadliwe bądź w inny sposób niezgodne z Umową albo Towar lub Usługi odpowiednio niedostarczone lub niewykonane we właściwym terminie.

  4.8. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez Zamawiającego na adres e-mail przedstawiciela Dostawcy wskazany w Zamówieniu. Dla skuteczności takiego oświadczenia nie jest konieczne uprzednie kierowanie do Dostawcy jakichkolwiek innych oświadczeń bądź wezwań.

 5. Oznakowanie / Opakowanie / Transport.

  5.1. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Towar w określonej w zamówieniu ilości, wykonany zgodnie z treścią Zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami technicznymi przywołanymi w Zamówieniu przez Zamawiającego, na co Dostawca dostarczy niezbędne dokumenty, atesty i certyfikaty wraz z dostawą zamówionego Towaru.

  5.2. Dostawy należy oznakować jednoznacznie i czytelnie w taki sposób, aby oznakowanie to również podczas transportu i składowania pozostało czytelne i nienaruszone.

  5.3. Opakowanie i środek transportu muszą być tak dobrane, aby wykluczyć uszkodzenie i obniżenie jakości Towaru. Jeżeli jest to wymagane (np. danymi z karty charakterystyki materiału, wymaganiami materiałów dla medycyny), środek transportu musi być dostosowany do wymagań przewozowych danego produktu.

  5.4. Dostawca zobowiązany jest załączyć przyporządkowany do każdej wysyłki dokument dostawy, zwierający pełne dane z Zamówienia. Dodatkowo, Dostawca musi poinformować Zamawiającego o ewentualnie zaistniałych zmianach jeszcze przed wysyłką Towaru. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli nie towarzyszy jej dokument dostawy wystawiony przez Dostawcę, zawierający numer Zamówienia, specyfikację wysłanego towaru, ilość, szczegóły dotyczące opakowania, wagę i miejsce przyjęcia, jeżeli zostały wskazane w Zamówieniu oraz atesty, certyfikaty i karty gwarancyjne.

  5.5. Dostawca zobowiązany jest do natychmiastowego złożenia każdego dokumentu pochodzenia wymaganego przez Dostawcę, wypełnionego wszystkimi koniecznymi informacjami.

  5.6. Zamówione Towary lub Usługi zostaną dostarczone przez Dostawcę do miejsca wskazanego w Zamówieniu na koszt Dostawcy, chyba że coś innego wynika z treści Zamówienia. Obowiązujące warunki dostawy Towarów, o ile nie ustalono inaczej, to reguła DAP w odniesieniu do dostaw krajowych oraz DDP dla dostaw zagranicznych według aktualnie obowiązującej wersji Incoterms. Ryzyko wysyłki do Zamawiającego w każdym przypadku ponosi Dostawca. Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów opłat ubezpieczeniowych Dostawcy.

 6. Zgłoszenie wad / Gwarancja.

  6.1. Dostawca gwarantuje, że dostarczone Towary są fabrycznie nowe, zgodne ze wszelkimi wymaganiami technicznymi, w tym w szczególności specyfikacjami i normami oraz przydatne do użytku Zamawiającego, a przy tym wolne od wad, w tym w szczególności wad projektowych, wykonawczych oraz wad występujących w zastosowanych do ich wykonania materiałach/półproduktach.

  6.2. Dostawca oświadcza, że dostarczone Towary są jego własnością i są wolne od wad prawnych oraz że ma prawo nimi swobodnie rozporządzać, a ich dostawa na rzecz Zamawiającego nie narusza żadnych postanowień przepisów prawa, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych lub przepisów statutowych, bądź umownych obowiązujących Dostawcę, a także nie spowoduje niemożności zadośćuczynieniu uprawnionemu roszczeniu osoby trzeciej.

  6.3. Wady widoczne w dostawie, a także niezgodność Towaru lub Usług z Zamówieniem powinny zostać zgłoszone Dostawcy przez Zamawiającego w ciągu 5 dni od daty otrzymania Towaru lub dostarczenia Usług.

  6.4. Odbiór ilościowy Towaru zostanie przeprowadzony przy jego dostawie, jednakże w przypadku, gdy odbiór ilościowy Towaru w takiej chwili nie jest możliwy bądź jest nadmiernie utrudniony, w szczególności z uwagi na specyfikę Towaru czy sposób jego zapakowania, odbiór ilościowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty dostawy.

  6.5. W przypadku, gdy ilość dostarczanego Towaru jest większa niż ustalono w Zamówieniu, a odbiór ilościowy nastąpił po dostawie, Dostawca będzie zobowiązany od odebrania nadwyżki na swój koszt w terminie 2 dni od daty powiadomienia. W przypadku nieodebrania Towaru w taki sposób i w takim terminie, Zamawiający będzie uprawniony odesłać nadwyżkę Towaru Dostawcy na jego wyłączny koszt i ryzyko, albo złożyć go na przechowanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy.

  6.6. Powstanie wady w dostawie powinny zostać zgłoszone Dostawcy natychmiast po jej zauważeniu.

  6.7. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru całości lub części Towaru lub Usług, jeżeli w trakcie odbioru dokonywanego w chwili dostawy Towaru lub odbioru Usług stwierdzi wady jakościowe lub niezgodność ilości z parametrami określonymi w Zamówieniu lub Umowie albo inne naruszenie Zamówienia lub Umowy, w tym w szczególności naruszenie opakowania.

  6.8. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone Towary/zrealizowane Usługi. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty odbioru Towaru przez Zamawiającego / odbioru przez Zamawiającego wykonanej Usługi lub 24 miesiące od daty odpowiednio ich odbioru przez klienta Zamawiającego w zależności, który z tych terminów jest dłuższy, chyba że Umowa wskazuje inny okres gwarancji. Dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady, jeżeli wada ujawni się w w/w terminie objętym gwarancją. Jeśli po upływie tego okresu, pojawią się wady Towaru, powstałe z powodu wadliwej dostawy, Dostawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z taką sytuacją związane.

  6.9. Czas reakcji Dostawcy na zgłoszone Wady mający na celu podjęcie działań w celu usunięcia wad wynosi 24 godzin od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego.

  6.10. Wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji Dostawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych Towarów lub zażądania ich wymiany. Dostawca podejmie niezwłocznie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych Towarów lub Usług na swój koszt z należytą starannością. W przypadku nieusunięcia przez Dostawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Dostawcy, na jego koszt, po uprzednim powiadomieniu Dostawcy. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak również nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

  6.11. Zarówno ilość jak i jakość dostarczonego Towaru lub Usług musi stosować się do ustalonych wcześniej warunków, zamierzonemu celowi, krajowym i międzynarodowym normom, jak również normom Zamawiającego i jego klientów obowiązującym w dniu dostawy, aktualnemu stanowi wiedzy i techniki, przepisom zapobiegania wypadkom, istotnym postanowieniom władz i związków handlowych jak również ustawowym przepisom, dotyczącym bezpieczeństwa i środowiska. Jeśli dostarczony Towar lub Usługi są wadliwe lub nie spełniają wszystkich gwarantowanych właściwości, Dostawca zobligowany jest do natychmiastowego i bezpłatnego uzupełnienia dostawy, do natychmiastowej i bezpłatnej naprawy (w każdym przypadku Zamawiający jest również zwolniony z wszelkich pobocznych i dodatkowych koszty, tj. koszty transportu, opłaty drogowe, koszty pracy, koszty materiałowe) lub do udzielenia odpowiedniego rabatu. Jeżeli Dostawca nie jest w stanie spełnić tych wymagań lub nie może spełnić ich natychmiastowo, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego o fakcie, iż Dostawca nie spełni wspomnianych wymagań lub nie spełni ich natychmiastowo.

  6.12. W takim, przypadku Zamawiający może według swojego wyboru złożyć oświadczenie o odstąpieniu od całości zamówienia bądź o odstąpieniu od Zamówienia w części obejmującej Usługi lub Towar wadliwy bądź w inny sposób niezgodny z Umową albo Usługi lub Towar niedostarczony we właściwym terminie.

  6.13. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez Zamawiającego na adres e-mail przedstawiciela Dostawcy wskazanego w Zamówieniu. Dla skuteczności takiego oświadczenia nie jest konieczne uprzednie kierowanie do Dostawcy jakichkolwiek innych oświadczeń bądź wezwań.

  6.14. Dostawca upoważnia również Zamawiającego do zastępczego usunięcia wad na jego wyłączny koszt i ryzyko, w przypadku, gdy Dostawca ich nie usunie we właściwym terminie, co stosuje się w szczególności odpowiednio, gdy Dostawca:

  a) nie usunął wady Towaru lub Usług;
  b) usunął wadę Towaru lub Usług w sposób niewłaściwy, nieskuteczny;
  c) nie uzupełnił dostawy Towaru lub Usług pod względem ilościowym w terminie określonym w Umowie lub OWZ;
  d) nie wymienił Towaru lub Usług na wolne od wad.

  6.15. W szczególnych przypadkach, gdy wady mogą wpłynąć na zatrzymanie produkcji, opóźnienie w realizacji projektu lub opóźnienie w dostawie do klienta, Zamawiający upoważniony jest do niezwłocznego samodzielnego usunięcia wad na koszt Dostawcy przed upływem wyznaczonego przez Zamawiającego terminu. W takim wypadku Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę elektronicznie na adres e-mail przedstawiciela Dostawcy wskazanego w zamówieniu o tym fakcie. Brak sprzeciwu Dostawcy w terminie 24 godzin od doręczenia wiadomości e-mail oznacza jego akceptację.

  6.16. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Okres udzielonej przez Dostawcę rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji.

  6.17. Każda reklamacja zgłoszona w okresie rękojmi i/lub gwarancji wydłuża okresy gwarancji i/lub rękojmi o czas liczony od dnia zgłoszenia do dnia usunięcia zgłoszonej wady. Gdy Towar lub Usługi zostały wymienione/wady usunięte, gwarancja i rękojmia w zakresie takiego Towaru lub Usług, biegnie od początku od dnia jego wymiany/usunięcia wad.

  6.18. Jeżeli w przypadku złożenia reklamacji, powstaną koszty po stronie Zamawiającego, włącznie z kosztami organizacji działań w wydziałach produkcyjnych Zamawiającego, Dostawca zostanie obciążony kwotą odpowiadającą wydatkom aktualnie powstałym – po ich stwierdzeniu. Dodatkowo Dostawca poniesie koszty niezbędnych akcji sortowania i zatrzymań produkcji.

 7. Odpowiedzialność za produkt.

  7.1. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Towar przez niego dostarczony niezależnie od jego zawinienia (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka). W przypadku powstania szkody, której przyczynę w sposób jednoznaczny można odnieść do Towaru od niego kupionego, Dostawca ponosi wszelkie wynikające z tego faktu konsekwencje. Wszelkie roszczenia osób trzecich z tego tytułu obciążają Dostawcę.

  7.2. Dostawca jest również zobowiązany zwrócić wszelkie koszty powstałe w wyniku przeprowadzonej akcji naprawczej. O sposobie i zakresie przeprowadzonej akcji naprawczej dostawca będzie poinformowany – o ile to możliwe i uzasadnione – oraz zostanie umożliwione mu przedstawienie swojego stanowiska w terminie 3 dni od momentu poinformowania go.

 8. Prawa własności.

  8.1. Dostawca zapewnia, że żadne prawa stron trzecich nie zostaną naruszone w związku z dostawą Dostawcy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  8.2. Dostawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z towarami, częściami i materiałami dostarczonymi na podstawie patentu, licencji lub wzorów zastrzeżonych. W przypadku postępowania prowadzonego w odniesieniu do takich roszczeń, Dostawca zapewni bezpośrednią obronę Zamawiającego na swój koszt. Zamawiający nie jest uprawniony – bez zgody Dostawcy – do zawierania żadnych umów z osobami trzecimi, w szczególności do zawarcia ugody.

  8.3. Zobowiązanie Dostawcy do wyłączenia Zamawiającego odnosi się do wszystkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z roszczeniami osób trzecich.

  8.4. Klauzule w ogólnych warunkach handlowych Dostawcy, które rozszerzają niniejsze zapisy dotyczące odpowiedzialności Dostawcy nie będą uznane. Zgoda na takie zastrzeżenie wymaga odrębnej pisemnej aprobaty Zamawiającego.

 9. Płatność.

  9.1. Faktury VAT muszą być sporządzone z podaniem pełnych danych Zamówienia oraz powinny zawierać odniesienie do numeru powiązanego listu przewozowego, dostarczonego z dostawą.

  9.2. Płatności dokonuje się przelewem.

  9.3. Dostawca nie ma prawa – bez wcześniejszej zgody Zamawiającego – do przekazania wierzytelności osobom trzecim.

  9.4. Ceny podane w Zamówieniu są stałe i nie podlegają zmianom, obejmują Towary i Usługi dostarczone do określonego miejsca dostawy na koszt Dostawcy.

  9.5. Dostawca przedłoży faktury w formie umożliwiającej ich kontrolę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości oraz określonymi wymaganiami Zamawiającego.

  9.6. Faktury będą przesyłane na adres pocztowy Zamawiającego a w przypadku, gdy Strony podpiszą porozumienie o akceptacji przesyłania faktur elektronicznych, Dostawca może przesyłać faktury na adres e-mail: e-faktury@suret.com.pl

  9.7. W przypadku przedstawienia wadliwej lub niezupełnej faktury przez Dostawcę Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktury, bez prawa Dostawcy do naliczenia odsetek, do czasu wyjaśnienia i przedstawienia poprawionej faktury (faktury lub noty korygującej).

  9.8. Jeśli wystawiona przez Dostawcę faktura okaże się nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych czy rzeczowych, jest on zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Zamawiający przez organ skarbowy.

  9.9. O ile Strony nie postanowią inaczej, zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

  9.10 Począwszy od 1 maja 2023 roku Zamawiający ustanawia pierwszy i trzeci czwartek miesiąca jako dzień systemowej  realizacji płatności wierzytelności handlowych. Jeżeli wyznaczona data wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, płatność zostanie zrealizowana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po wyznaczonej dacie.

  9.11. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  9.12. Wszelkie koszty bankowe powstające poza bankiem Zamawiającego ponosi Dostawca.

  9.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania potrąceń lub wstrzymywania płatności za Towary i/lub Usługi, które nie zostały dostarczone zgodnie z Umową, w szczególności w przypadku zgłoszenia reklamacji zapłata zostanie wstrzymana do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

  9.14. W przypadku Usług rozliczanych według stawek godzinowych konieczne jest pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego raportów czasów pracy Dostawcy, a Dostawca przedłoży Zamawiającemu takie raporty czasu pracy do potwierdzenia zgodnie z żądaniem Zamawiającemu, najpóźniej z fakturą, której dotyczą. W celu uniknięcia wątpliwości potwierdzenie raportów pracy nie będzie tożsame z potwierdzeniem roszczeń Dostawcy, a Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty faktury opartej na raportach czasu pracy niepotwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego.

  9.15. Jakakolwiek praca, przechowywanie, dokumentacja, materiały, wyposażenie lub części określone w Umowie i/lub w Zamówieniu, jako część zakresu przedmiotu Umowy, a także mające zasadnicze znaczenie dla kompletności technicznej oraz niezbędne dla prawidłowego, regularnego i bezpiecznego działania przedmiotu Umowy będą uważane za uwzględnione w Przedmiocie Umowy oraz w łącznej cenie określonej w Umowie, chyba że praca taka, a także materiały, wyposażenie lub części zostały wyraźnie wyłączone na podstawie postanowień danej Umowy. Jeżeli np. dana część lub detal nie zostanie ujęty w specyfikacji technicznej, chociaż dana część lub detal może, zgodnie z normalną i uzasadnioną interpretacją przedmiotu Umowy, mieścić się w zakresie jej przedmiotu, dana część lub detal będą traktowane, jako ujęte w łącznej cenie określonej w Umowie.

   

 10. Miejsce wykonania, jurysdykcja.

  10.1. Miejscem wykonania dla dostaw i płatności jest adres wymieniony w Zamówieniu.

  10.2. Strony zgodnie ustalą, że we wszystkich sprawach wynikających z realizacji Zamówień będzie miało zastosowanie prawo polskie.

  10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. W przypadku sporu powstałego na tle interpretacji OWZ, którego strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, sądem rozstrzygającym będzie Sąd powszechnie właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 11. Poufność.

  11.1. Wszelkie informacje pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją Zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje, dane, materiały dotyczące Zamawiającego oraz podmiotów współpracujących ze Stroną Ujawniającą jeżeli takie występują przekazywane ustnie, pisemnie, w formie elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób, w szczególności informacje techniczne, handlowe, organizacyjne, finansowe, księgowe, personalne, statystyczne dotyczące Strony Ujawniającej oraz podmiotów współpracujących ze Stroną Ujawniającą, w tym informacje z zakresu przedmiotu działalności Strony Ujawniającej oraz w/w podmiotów, wszelkie informacje posiadające wartość gospodarczą, dotyczące Strony Ujawniającej lub jej przedsiębiorstwa oraz podmiotów współpracujących jeżeli takie występują; które informacje Strona Otrzymująca uzyskała od Strony Ujawniającej lub jej pracowników/współpracowników przy realizacji Współpracy (dalej „Informacje Poufne”), będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

  11.2. Informacja Poufne będą używane przez Dostawcę tylko i wyłącznie do celów realizacji Zamówień oraz zgodnie z postanowieniami niniejszych OWZ oraz Umowy.

  11.3. Niezależnie od postanowień 10.1 powyżej Informacji Poufnych nie stanowią informacje:
  a) informacje dostępne publicznie;
  b) informacje, które staną się publicznie dostępne w inny sposób niż poprzez naruszenie postanowień niniejszej Umowy;
  c) informacje, które zostaną ujawnione przez Dostawcę po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody na ujawnienie Zamawiającego.

  11.4. Dostawca zobowiązany jest do:
  a) zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich przekazaniem lub udostępnieniem osobom trzecim oraz stosowania procedur zapobiegających przekazaniu lub udostępnieniu ich osobom trzecim;
  b) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celach związanych z Umową lub realizacją Zamówień, lub dochodzeniem roszczeń z niej wynikających;
  c) nieujawniania, nieprzekazywania oraz nieudostępniania Informacji Poufnych osobom trzecim, z wyłączeniem osób, przy pomocy których realizowana są Zamówienia lub Umowa, z zastrzeżeniem, że osoby te zostaną zobowiązane przez Dostawcę do zachowania obowiązków przewidzianych w niniejszych OWZ w stosunku do Informacji Poufnych;
  d) niepowielania udostępnionych Informacji Poufnych w żaden sposób, o ile nie będzie to konieczne dla potrzeb realizacji Zamówień i Umowy;
  e) zwrócenia Zamawiającemu, po zrealizowaniu ostatniego Zamówienia lub po rozwiązaniu Umowy, w zależności od tego które nastąpi później, wszystkich nośników zawierających Informacje Poufne (w tym wszystkich sporządzonych kopii i odpisów), bądź ich trwałego usunięcia z nośników, na których jednocześnie znajdują się inne informacje Zamawiającemu.

  11.5. Informacje Poufne mogą być przekazane tylko i wyłącznie takim pracownikom i współpracownikom (osoby prowadzące działalność gospodarczą stale współpracujące z Dostawcą) Dostawcy, którzy z uwagi na zakres swoich obowiązków zaangażowani będą w realizację łączącej strony Umowy, w związku z którą przekazywane są Informacje Poufne i którzy zostaną wcześniej poinformowani o charakterze Informacji Poufnych oraz o zobowiązaniach Dostawcy wynikających z niniejszych OWZ. Jednocześnie Dostawca zobowiązuje się do podjęcia uzasadnionych środków zaradczych, które podjąłby, gdyby dotyczyło to jego własnych Informacji Poufnych, w celu uniemożliwienia nieuprawnionego ujawnienia Informacji Poufnych oraz w celu uniemożliwienia dostępu do takich informacji nieuprawnionym pracownikom i współpracownikom oraz innym nieuprawnionym osobom. Strona Otrzymująca przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za wszelkie następstwa naruszeń obowiązków wynikających z OWZ przez osoby wskazane w niniejszym ustępie.

  11.6. Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania w poufności Informacji Poufnych ujawnienie Informacji Poufnych przez Dostawcę sądom lub organom władzy publicznej w wykonaniu obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących na terytorium RP przepisów prawa, orzeczeń sądów, decyzji lub postanowień organów władzy publicznej.

  11.7. W przypadku określonym w 11.6 Dostawca niezwłocznie poinformuje o zgłoszonym żądaniu Zamawiającego przed udzieleniem Informacji Poufnych, wskazując podmiot żądający Informacji Poufnych, podstawę prawną oraz zakres informacji.

  11.8. Otrzymane przez Dostawcę Informacje Poufne pozostają własnością Zamawiającego, a ich ujawnienie Dostawcy nie oznacza przyznania jakiegokolwiek prawa do ich rozpowszechniania czy wykorzystywania poza granicami wskazanymi powyżej oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą.

  11.9. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych wiąże Dostawcę od momentu zawarcia z Zamawiającym Umowy lub złożenia przez Zamawiającego Zamówienia i w trakcie trwania współpracy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą i pozostaje w mocy po zrealizowaniu ostatniego Zamówienia lub po rozwiązaniu Umowy, w zależności od tego które nastąpi później przez okres 3 lat, chyba że z przepisów prawa wynikać będzie obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych przez dłuższy okres.

 12. Postanowienia końcowe.

  12.1. Niniejsze OWZ stanowią integralną część Zamówienia złożonego u Dostawcy przez Zamawiającego. W wypadku wystąpienia różnic w interpretacji zapisów Zamówienia i OWZ, pierwszeństwo mają postanowienia Zamówienia. Warunki Zamówienia mogą określać, w tym wyłączać, rozszerzać lub ograniczać zakres stosowania OWZ

  12.2. Jeżeli którekolwiek postanowienia OWZ okażą się nieważne, nie powoduje to nieważności całości OWZ. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby nieważne postanowienia zastąpić postanowieniami ważnymi.

  12.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia od OWZ wymagają poinformowania Dostawcy za pośrednictwem poczty e-mail. Nowa treść OWZ wchodzi w życie z chwilą poinformowania Dostawcy o zmianie.

  12.4. Dostawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zamawiającego w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych, związanych z prowadzoną działalnością.

  12.5. Niniejsze OWZ obowiązują od dnia  15 maja 2023r..

PION FORKLIFT

sprzedaż, wynajem, serwis wózków widłowych

PION OUTSOURCINGU PRACOWNIKÓW I PROCESÓW LOGISTYCZNYCH